Drew Hansen
Emma Smith
Gabe Santiago
Johanna Helmin
Josie Ambroz
Mira Foulkes
Sarah Nali
Thomas O'Connor

FINE ARTS
PORTFOLIO
EXHIBITION

2020

Minneapolis Community & Technical College